24-06-12

Montfort in Dinan.

Montfort, Dinan, Bretagne, Jezus Christus, Hub Hechtermans

Montfort liet het niet bij mooie woorden. Ook in Dinan in Bretagne zocht hij de armsten op. Pater Besnard vertelt in een bewaard gebleven handschrift, "dat hij op een avond langs de straat een totaal uitgeputte man vond, met zweren overdekt. 
Zonder dat de andere er om vroeg, boog Montfort zich over de ongelukkige, hief hem op zijn schouders en nam hem mee naar het huis waar de missionarissen logeerden.
De poort was reeds gesloten maar hij klopte en riep telkens opnieuw: doe open voor Jezus Christus"!
Men kan zich de verwondering voorstellen van de broeder die haastig kwam kijken waar Jezus Christus was...
Montfort wees naar de sukkelaar op zijn rug: "Denk er aan, wat gij aan de minste van de mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mijzelf gedaan".
Hij droeg de uitgestotene naar zijn eigen kamer, stopte hem in zijn eigen bed en ging zelf de ganse nacht op de koude harde plaveien liggen. 

19:50 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfort, dinan, bretagne, jezus christus, hub hechtermans |  Facebook |

07-04-12

U behoort niet aan uzelf

Frans Fabry, Jezus Christus, Pasen, verrijzenis, Montfort, MontforttochtDe verrijzenis van Jezus Christus is hét centraal punt van het christelijk geloof. Je mag gerust veronderstellen dat zonder zijn verrijzenis geen van de vier evangelisten de pen in de hand had genomen. Hun teksten zijn geschreven vanuit deze sterke gebeurtenis. Met Pasen staat Jezus centraal, maar het gaat om ons.

De prijs is betaald

Het valt op dat de grote verkondiger Paulus in zijn brieven het voortdurend heeft over de verrijzenis van Jezus en de consequenties ervan en veel minder over het leven van de Heer. Hij gebruikt soms een krachtige taal, zo bijvoorbeeld als hij zich tot de christenen van Korinte richt, dus tot gedoopten: “U weet het: uw lichaam is een tempel van de heilige Geest die in u woont, die u van God hebt ontvangen. U bent niet van uzelf. U bent gekocht en de prijs is betaald” (1 Kor 6,19-20).

De heilige Montfort voelt zich sterk aangesproken door Paulus, zoals ook hier in zijn visie op het doopsel: “U bent nu schoon gewassen; u bent geheiligd, u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God” (1 Kor 6,11). Hij onderstreept dat het de Heer is die het initiatief neemt. De ouders, peter en meter spelen ongetwijfeld een rol, maar het accent ligt bij de Heer, Hij komt naar de dopeling toe, heiligt hem, bindt zich aan en verbindt zich met hem.

Een helder ja-woord

Meestal, zo was het in de tijd van Montfort, en zo is het nog heel vaak, gaat het ‘ja’ nauwelijks verder dan het engagement van de peter en meter. Eens volwassen moet de gedoopte komen tot een persoonlijk en helder ja-woord. Hiervoor is inzicht nodig, een aangepaste catechese, en dan de bewuste optie om als volwassene de doopbeloften te hernieuwen. Dit is juist wat Montfort bedoelt en waarom hij, nu 300 jaar geleden, de pen in de hand heeft genomen en belangrijke catechetische tips op papier gezet. Persoonlijk heeft Montfort zijn ja-woord diep beleefd, zo diep dat hij zelfs zijn familienaam heeft laten vallen. Hij was er zich van bewust dat hij bij zijn doop van Godswege als het ware een nieuwe identiteit had gekregen. Hij heette eigenlijk Louis Grignion, maar vanuit het bewustzijn dat hij van toen af aan God toebehoorde, heeft hij zijn familienaam vervangen door de naam van het stadje waar hij was gedoopt: Montfort.  Bovendien, om voortdurend trouw te blijven aan zijn gegeven ja-woord, heeft hij zich helemaal aan Maria toevertrouwd en dit geduid door zijn voornaam te verlengen tot Louis-Marie.

Onze Montforttocht

Frans Fabry, Jezus Christus, Pasen, verrijzenis, Montfort, MontforttochtDe aanstaande Montforttocht loopt langs Montfort-sur-Meu, natuurlijk omwille van het geboortehuis van de heilige en de stad waar hij is gedoopt, maar zeker ook om ons te bevragen over onze eigen doopselbeleving.

Pasen is meer dan de herdenking van een feit uit het verleden. Voor Montfort is Jezus de Levende, vandaag, die vraagt naar ons ja-woord in deze tijd. Hij citeert Paulus: “Wij zijn helemaal van Christus… door Hem oneindig duur gekocht ten koste van al zijn bloed.”

Diezelfde dag brengt de tocht ons naar Pontchâteau waar Montfort een reuze kruisberg heeft opgericht. Trouwens tijdens zijn evangelisatietochten richtte hij, meestal buiten de centra, goed zichtbaar een groot kruis op. Het kruis was voor hem als een roep van Jezus naar elke voorbijganger: “lieve mens, ik hou van je.” Ook al ga je niet mee op tocht, laat in de paastijd deze kreet tot je doordringen en verwoord persoonlijk je antwoord.

Voor informatie over de Montforttocht, klik hier

13-11-11

Doe open voor Jezus Christus.

"... Dat heb je aan mij gedaan"

Terug van Rome in 1706, vertrekt Montfort met broeder Mathurin naar Bretagne. Zijn broer, Joseph Pierre, dominicaan, gaat hem helpen bij de missie in Dinan, een stadje aan de Côtes d'Armor. Alle mogeljke sociale groepen heeft hij onder zijn gehoor, mt name soldaten die er een kazerne hebben. Maar zijn voorkeur gaat naar de armen. "Tekenend voor hem is dat hij de armen ontdekte als jongeman en daarna toen hij pas priester was... Die duidelijke neiging was goeddeels gestoeld op een theologische visie...: de armen zijn de vertrouwelingen van Jezus Christus, voor wie Hij kiest, zijn plaatsvervangers, zijn steunpilaren, zijn erfgenamen; meer nog, zij zijn Jezus Christus zelf" (L. Pérouas).

Hij is geboeid door dat idee. Hij logeert in een onderkomen voor een groep missionarissen. Op een avond vindt hij op straat een melaatse en met zweren overdekte arme kerel. De ongelukkige hoeft hem nog niet eens om hulp te vragen; hij heeft hem al vast, neemt hem in de armen en draagt hem naar het missionarishuis. Het is laat en de deur is al op slot. Hij klopt aan en roept een paar keer: "Doe open voor Jezus Christus! Doe open voor Jezus Christus!"

Rome, Montfort, Mathurin, Bretagne, Dinan, Jezus Christus, L. Pérouas

Degene die open deed wist niet wat hij zag: Montfort met die arme drommel in zijn armen. Hij vlijde zijn kostbare last in zijn eigen bed en probeerde hem zo goed mogelijk op te warmen, want de man was totaal verkleumd. Hijzelf bracht de verdere nacht door in gebed.

Spectaculair? Ja, maar tegelijk diep gelovig! En hij gaat met dit soort concrete acties door, samen met enkele toegewijde mensen. Hij organiseert een soort dispensarium om noodlijdenden het noodzakelijke te bieden. 

"Wees niet bang! Doe open voor Jezus Christus!"

16:19 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rome, montfort, mathurin, bretagne, dinan, jezus christus, l. pérouas |  Facebook |

21-07-11

Gebed

menton geloof.jpg

Wees gegroet, Maria,
dochter van God de Vader.
Wees gegroet Maria,
moeder van God de Zoon.
Wees gegroet Maria,
bruid van de heilige Geest.
Wees gegroet, Maria,
tempel van de Allerheiligste drieëenheid.

Boven alles, gezegende Maagd,
behoor ik U geheel toe,
met alles wat ik bezit.

Schenk mij de gesteltenis van uw ziel
om de Heer de verheerlijken,
uw geest om mij in God te verblijden.

Getrouwe Maagd,
wees als een zegel op mijn hart,
opdat ik in U en door U
trouw moge zijn aan God.

Goede Moeder,
neem mij welwillend op
onder hen die Gij bemint,
onderricht, leidt, begunstigt en beschermt
als uw kinderen.

Help mij, om uit liefde tot U,
mij niet alleen te bekommeren om mijn aards geluk,
maar vooral te leven voor het hemelse.

Geef tenslotte, dat de heilige Geest,
uw trouwe bruidegom,
samen met U, zijn trouwe bruid,
Jezus Christus, uw Zoon, in mij vormt
tot glorie van de Vader. Amen.

Naar het Morgengebed van Montfort

20:20 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfort, god, maria, jezus christus |  Facebook |

16-04-11

Jezus Christus, de eerste vriend van het Kruis.

kruisptch.jpgDe Goede Week zet ons onvermijdelijk voor het Kruis. De passie, de dood en de verrijzenis van Jezus vormen het hoogtepunt van zijn leven. Maar vergeet daarbij niet dat dit hoogtepunt het geheel vormt met de weg die Hij is gegaan. Reeds voorafgaand aan zijn lijden en zijn sterven heeft Jezus al het kruis ontmoet (Cf LEW 158,170). Hij is geboren in armoede, hij moest vluchten naar Egypte, hij had geen plaats om te schuilen of om zijn hoofd neer te leggen en de trouw aan zijn missie verwekte een groeiende tegenstand.

Het kruis is de naam die de christenen geven aan hun lijden omdat ze dit met reden, verbinden aan het lijden van Jezus. Als wij onze grote en onze kleine ongelukken “kruis” noemen, dan is het omdat ze deel hebben aan het Kruis. Jezus nodigt ons uit om dagelijks ons  kruis te dragen.

Het eigen kruis opnemen is eigenlijk een levensproject opnemen. Het is zich engageren om Jezus te volgen op de weg naar het eeuwig leven. Het is geen weg terug. Het is eigenlijk zeggen: “Ik ben vastberaden om Jezus de gekruisigde, als compagnon mee te nemen en om met Hem kiezen voor de dwaasheid van het kruis en de wijsheid van de wereld te verwerpen. (Cf LEW 59.9)

Montfort onderstreept de omvang en het radicalisme van de beslissing : “De christelijke volmaaktheid komt
hierop neer: 1ste heilig willen worden: “Indien iemand mijn volgeling wil zijn; 2de zich terzijde stellen: “Hij
verloochene zichzelf”; 3de lijden: “hij neme zijn kruis op; 4de handelen: “en hij volge Mij” (BK 13).

Dit is helemaal de zingeving van ons Doopsel waartoe Montfort ons uitnodigt om dit terug in handen te nemen: “Ik hernieuw en bekrachtig vandaag….de beloften van mijn Doopsel;…ik geef mij geheel en al aan Jezus Christus, de mensgeworden Wijsheid, om achter Hem mijn kruis te dragen, alle dagen van mijn leven” (LEW 225).
“Dat hij het kruis draagt en niet: dat hij het sleept” (BK 19). Zijn kruis opnemen is een perfecte handeling van vrijheid. Het is met Jezus zeggen: “Mijn leven, niemand neemt het mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil” (Johannes 10,18) Het is een alledaagse genade:
“Edith Stein schreef: ‘Het kruis is een weg. Het is geen doel op zich maar het is de weg.’ Werkelijk, Jezus heeft het kruis ontmoet op zijn weg van trouw. Hij wou zijn missie vervullen. In de mate waarin een christen Jezus wil volgen in zijn dagelijks bestaan, zal ook hij zijn kruis moeten opnemen. In de tekst van Lucas 9,23 is de zingeving en betekenis duidelijk genoeg: Christus volgen is tegenstand en tegenspraak lokken en deze dingen trotseren is het kruis opnemen.

Men kan ook zeggen dat het kruis zich bevindt waar men zich met hart en ziel en al zijn krachten engageert in het leven.  Het kruis is dus eigenlijk de beproeving van de realiteit. In plaats van zich terug te trekken in dromen en zich uit te putten in verwijten, neemt een gelovige “zijn kruis op” en beslist hij zijn liefde, zijn geloof en zijn engagementen te beleven  in de dagelijkse realiteit zoals ze zich voordoet of ontwikkelt. Het is een geloofsdaad gestuwd door de liefde… Kennelijk trekt men een kruis over zijn geluksdromen, maar in werkelijkheid plant men deze dromen in aarde om werkelijk vruchten voort te brengen.

Door het kruis toe te laten herleeft men op een persoonlijke manier het mysterie van Christus: Hij die weigerde om de genie te spelen. Hij had zich verbonden aan de grenzen van het menszijn en meer bepaald in het geweldschandaal en de angst van de dood. Dit alles gebeurde in geloof, hoop en liefde. En het is daar dat Jezus de God van het leven heeft ontmoet, de Geest van de verrijzenis.”
 (Paul Guérin, La maturité – Un défi spirituel, Bayard, 2001, pp. 88-90, passim).

Voor de Zoon was de trouw aan zijn missie een onderwerping en een uitdrukking van gehoorzaamheid aan de Vader. Wees niet verrast als het gevecht van trouw moeilijk en soms verscheurend is. Hij heeft ons ervoor verwittigd.

cALVAIREPTCH1.jpgLaat in onze harten enkele woorden weerklinken die ons eraan herinneren dat dit echt wel zo het geval was voor Jezus.
“In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en gesmeekt tot God, die Hem uit de dood kon redden. Na de doorstane angst is hij verhoord” (Hebreeën 5,7).
“Nu het zover is, is mijn ziel ontsteld. Zal Ik dan zeggen: “Vader, red Mij uit dit uur”? Neen, want juist daarom ben Ik gekomen: met het oog op dit uur” (Johannes 12,27).
“Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker met Mij…. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt” (Matteüs 26,38-39).
“God, mijn God, waarom hebt U mij in de steek gelaten?”(Matteüs 27,46)
Zoals Jezus vinden wij het antwoord in het vertrouwen en de totale overgave aan de Vader: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest” (Lucas 23,46). 

Suggesties om hierover na te denken of te bezinnen

 • De Evangelieteksten die ons in de liturgie van de Goede Week worden aangereikt lezen en erover mediteren.
 • Herlezen van de citaten die in bovenstaand artikel worden aangereikt.
 • Lezen wat Montfort schreef in het boekje ‘Liefde van de Eeuwige Wijsheid, hoofdstuk 14 (167 – 180), of Kantiek 19 lezen.

De citaten van Montfort werden genomen uit:
LEW: Liefde van de Eeuwige Wijsheid
BK: Brief aan de Vrienden van de Kruis

J-L C

27-03-11

Jezus Christus kennen kan je alleen met het hart.

Kennis heeft onmiskenbaar te maken met geestelijk inzicht. Maar de kennis over Jezus Christus situeert zich vooral in een relatie die enkel gevat wordt met het inzicht van het hart. De dag dat ik me verder riskeer dan enkel over de grens van het ‘weten’ van de dingen over Jezus Christus, is de dag dat ik Jezus in mijn hart een plaats geef. Het zal tevens de dag zijn dat ik de gave van het geloof in mijn leven zal ontvangen. Ik ontdek terzelfdertijd dat ik Jezus slechts kan kennen als ik van hem houd. Ik begrijp dat “ het eigene van Jezus is: beminnen en redden” (LEW 120). Ik kan intreden in zijn mysterie. Ik begin zijn uitnodigingen te begrijpen om bij hem “te verblijven”: “Kom mee en je zal zien” (Cf Johannes 1,35-39); “Blijf in mijn liefde” (Cf Johannes 15); “Ik sta aan de deur en ik klop” (Apokalyps 3,20)…

Onze kennis wordt meer en meer “devotie”, dit liefdevol en zacht verbond die ons affectief verenigt met de Heer en met de Maagd Maria. Het is een effectieve vereniging met hun aanwezigheid in ons hart.

Voor Montfort is de kennis van Jezus Christus een “smakelijke kennis” (LEW 13): “Proef en kijk, eet en drink” (LEW 10). Zij veronderstelt een grote intimiteit met hem en zij onderhoudt ze. Deze kennis wordt in realiteit een eenheid met Jezus op de dag dat wij op zijn uitnodiging antwoord geven: “Geef mij je hart (LEW 132).” Antwoorden is het begin om van Jezus te houden. Het is het begin van hem te leren kennen.

Om haar Kind te kennen met de consequenties van de zin van haar leven, heeft “Maria alle gebeurtenissen in haar hart bewaard.” Door Maria te aanschouwen leerde Montfort Jezus kennen. Hij zag Haar als bewoond en geboeid door Jezus. In zijn gebed tot Maria, vroeg hij haar om zijn hart te openen voor deze bewustwording: “Geef dat het licht van uw geloof de nevels van mijn geest verjaagt. Laat uw diepe nederigheid de plaats innemen van mijn hoogmoed. Laat uw verheven contemplatie de verstrooidheden van mijn rusteloze verbeelding stilleggen. Met uw voortdurende aandacht voor God, laat zijn aanwezigheid niet uit mijn gedachten gaan. Laat het vuur van uw liefde mijn hart verruimen en de koele lauwheid ervan in gloed doen overslaan (MG 68).”

jean-louis courchesne, Jezus Christus, Montfort, Mariageheim, Liefde van de Eeuwige WijsheidDoor dit gebed te herhalen vraag je aan Maria te bidden tot Jezus in jouw naam: Jezus, je bent het Licht, ik zal je kennen als ik afstand doe van mijn duisterheid. Jezus, je bent zacht en nederig: ik zal je kennen als ik mijn hoogmoed en mijn pretenties laat vallen. Jezus, je hebt een zuiver hart: ik zal je kennen als ik afstand doe van wat in mijn geest woont en als ik me laat vullen met uw aanwezigheid. Jezus, je bent Liefde: kom mijn hart verlichten en omhels de koudheid van mijn arme liefde. Laat uw Moeder mij omvormen tot uw beeld!

Indien ik de ervaring opdoe van deze ware kennis van Jezus Christus, dan kan ik leven en al de rest vergeten; maar ik kan nooit gelukkig leven als ik Jezus Christus vergeet. Hij maakt deel uit van mij, ik ben voor hem gemaakt. Wij raken hier het hele mysterie van de aan- en afwezigheid van hen die in de liefde zijn. “Men kent met het hart.” En als men kent met het hart, kan men zich voorstellen hoe het leven is zonder het doel van deze liefde.

Het doel van Montfort is ons te leiden naar deze intimiteit. Deze intimiteit verliezen zou voor hem een groot ongeluk zijn, zo schrijft hij in een van zijn Kantieken:

“Wijsheid,
hoe ben ik vol vrees dat een ongeluk mij zou overkomen,
door een lafaard te zijn en slordig,
door het gebrek aan een levendig geloof,
om u hartstochtelijk te kunnen beminnen.”
Kantiek 124,6

Dit onheil is hem niet overkomen omdat hij nooit heeft opgehouden de levende Jezus te aanschouwen in Maria. Hij heeft Haar het beeld van Haar zoon in zich laten vormen.

Mogelijkheden bij een bezinning:

 • Je kan bij jezelf nagaan in een gebed of meditatie wat het evenwicht is tussen gekende formules opzeggen en het spontane gebed, tussen woorden en de stilte, tussen het intellectuele en het beschouwende, tussen het hoofd en het hart?
 • Welke zorg besteed ik aan het Woord Gods zodat ik Jezus beter leer kennen?
 • Lees of mediteer op het Woord Gods waar Jezus ons uitnodigt om bij Hem te “verblijven”. Je kan bijvoorbeeld nemen: “ Kom mee en je zal zien” (Johannes 1,35-39), “Blijf in mijn liefde” (Johannes 15), “Ik sta aan de deur en ik klop” (Apokalyps 3,20)
 • Maak een gebed tot Jezus.

Citaten uit Geschriften van Montfort:
LEW: Liefde van de Eeuwige Wijsheid
MG: Het Mariageheim

J-L C

18-03-11

Jozef

Neem het kind en zijn moeder

In het hele evangelie staat nergens een woord van Jozef opgetekend. Zelfs geen woord van hem tot Maria of later tot Jezus, terwijl er toch stof genoeg was om over te spreken! De evangelist is duidelijk geen biograaf.

“Afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham”, zo begint Matteüs zijn evangelie en komt uit bij Jozef. Dan begint een merkwaardig verhaal. De aandacht van de auteur gaat uit naar Jozef die verloofd is met een jong meisje, Maria: zij zou zijn bruid worden. Voor het huwelijk voltrokken wordt, verneemt hij dat zij zwanger is. Wanneer en hoe? Hierover geen woord. Wel vertelt de evangelist dat Jozef het zich aantrekt, zo zelfs dat zijn slaap erdoor wordt ingenomen. Hij heeft alle respect voor het meisje want hij wil haar niet aanklagen. Hij besluit zich in stilte terug te trekken.

Het laat hem niet los.

Jozef, Jezus Christus, Maria, Matteüs, Frans FabryIn dromen komen soms de diepste gevoelens naar boven. De rechtgeaardheid waarvan de evangelist spreekt, verwijst ook naar zijn geloof dat de Messias niet langer kon uitblijven. Zo spreekt een engel hem in een droom aan met hoogst eigenaardige woorden, het klinkt als een titel: “ Jozef, zoon van David.” Hij voelt zich geplaatst in de grote geschiedenis van God met zijn volk, en zelfs meer: ‘Zoon van David’ is een koningstitel. Jozef moet er koude rillingen van hebben gekregen. En weer de engel – het gaat over het meisje waarvan hij zich wil terugtrekken: “Schrik er niet voor terug om haar tot vrouw te nemen.”  De uitleg die volgt zet zelfs een dubbele stap verder: “Het kind in haar schoot is van de heilige Geest, maar gij moet het de naam Jezus geven, dat wil zeggen ‘de Heer redt’. “Nog houdt het niet op, een profetenwoord schiet hem door het hoofd: “De maagd zal zwanger worden, een zoon ter wereld brengen die God-met-ons zal worden genoemd.” Helder wakker zet hij alles op een rijtje: de zwangerschap van zijn verloofde, worden geplaatst in de grote geschiedenis van God met zijn volk, een koningstitel krijgen, dan het profetenwoord. Hij heeft in de synagoge al zoveel over de wonderdaden van de Heer gehoord. Misschien met aarzeling, misschien meteen – daar weten we niets over – durft hij geloven dat God er voor iets tussen zit en hem bij de zaak wil betrekken. Matteüs zegt koeltjes dat hij een besluit neemt. Jozef stapt gelovig Gods handelen binnen. Hij neemt Maria, en dus ook het Kind, bij zich. Het kan niet anders dan dat hij gedacht heeft dat zijn vrouwtje een heilige is.

Verwerken wat je hoort en ziet.

Van Maria wordt gezegd dat zij een geloofsweg heeft afgelegd. Wij hebben er alle reden toe om van Jozef hetzelfde te beweren. Je mag gerust veronderstellen dat hij op sabbat in de synagoge, met nog meer aandacht dan vroeger, luistert naar de Schriften en passages uit de psalmen. Bij de geboorte in Betlehem hoort hij de herders spreken over het Kind. Hij ziet hoe de Wijzen ervoor neerknielen. Hij verneemt weer die stem van vroeger met bijna dezelfde woorden: “Neem het Kind en zijn moeder”, en prompt vertekt hij richting Egypte. Na de dood van de bedreigende Herodes, weer hetzelfde: “Neem het Kind en zijn moeder.” Wat moet er allemaal in zijn hart zijn omgegaan?

Het is ondenkbaar dat beiden – Jozef en Maria – niet bevragend onder elkaar hebben gesproken over al die ongehoorde dingen waar zij zo dicht bij stonden. De promptheid waarmee Jozef telkens reageert, valt op. Zoals Maria is overkomen, moet Gods Geest ook over hem vaardig zijn geworden. Over hun onderlinge gesprekken en gebeden, geen woord, maar in mijn fantasie kan het niet anders of beiden zijn voor elkaar in hun geloof tot grote steun geweest. Laten wij – vooral in maart – niet onverschillig voorbijgaan aan het prompte geloof van beiden.

F.F.

19:15 Gepost door Montfortteam in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jozef, jezus christus, maria, matteüs, frans fabry |  Facebook |

19-02-11

Jezus, het unieke Woord van Eeuwig Leven

“Eeuwig leven! Dat betekent dat ze U, de enige waarachtige God, leren kennen, en ook degene die  Gij gezonden hebt: Jezus Christus (Johannes 17,3)”.

Men kan met een zekere humor zeggen dat men de dag van vandaag aan een laboratorium vraagt wat men vroeger vroeg in een kapel. Tot op welke hoogte laten wij ons leven verlicht en geleid worden door het geloof? Een levendig geloof veronderstelt dat men steeds zoekt om Jezus Christus beter te leren kennen.

Er is geen oppositie tussen het geloof en de wetenschap als men ieders eigen domein respecteert. De wetenschappen zijn onontbeerlijk voor de menselijke ontwikkeling, en de goede vooruitgang op de schepping. Dat gaf Montfort ook toe: “ Wil iemand diep in de wetenschap doordringen: de Wijsheid kent het verleden en beslist over de toekomst. Zij doorvorst de meest subtiele aspecten van de redeneerkunst en lost de moeilijkste raadsels op. Voordat ze gebeuren, kent Zij de tekenen en vreemde gebeurtenissen en weet wat in de opeenvolging van tijden en eeuwen te wachten staat (LEW 58).”

Maar welke wetenschap kan verklaren: “Ik wil je gelukkig maken” (LEW 66)? Welke wetenschap kan het eeuwig leven geven?

Montfort herinnert er ons aan dat de kennis van Jezus Christus geen wetenschap is als alle andere. Zij geeft niet alleen de perfecte heiligheid in deze wereld om ons te leiden naar het eeuwig leven  (Cf LEW 11), maar zij geeft ook zin en diepte aan het menszijn:  “Wie vitaal en uitzonderlijk inzicht wil hebben in het genadeleven of in de natuur, niet gewoon, droog en oppervlakkig, maar in de diepte en van God doordrongen, die moet er alles op zetten om de Wijsheid te verwerven. Hoe geleerd iemand ook mag zijn in het oog van de mensen, zonder Haar betekent zij niets bij God (LEW 58. - Cf. Wijsheid 9,6).”  Werkelijk, “in Jezus zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen (Kolossenzen 2,3).”

Montfort, Jezus Christus, God, Liefde van de eeuwige WijsheidMontfort komt radicaal over wanneer hij schrijft dat alles kennen en Jezus Christus niet kennen, dat dit  “niets” kennen is. Noteren we wel dat hij niet daaropvolgend schrijft dat enkel Jezus Christus kennen, betekent dat het “alles kennen” is maar wel dat het is: “voldoende kennen”. (Cf LEW 11). Daar het gaat over leren kennen van de weg naar het eeuwig leven, had hij wel gelijk.

Iedere tijd opnieuw, zijn er enkelen die een tendens volgen om nieuwe ontwikkelingen te vergoddelijken.  Het idee dat een maatschappij of een samenleving het aan kan om op te komen voor haar eigen onsterfelijkheid of dit zo te beleven en daardoor afstand te doen van God, is niet nieuw.  De gelovigen zijn niet beschut tegen oproepen van allerlei slag en soort, ook van verkeerd begrepen wetenschappen en verkeerd begrepen Evangeliewoorden. Er zullen altijd verkeerde geleerden zijn en charlatans die alles beloven op allerlei gebieden, ook in de filosofie, in de godsdienstwetenschappen, in de gezondheid, enz. Montfort beschrijft goed deze vraagstelling in zijn tijd (LEW 85-89). En is het nu zoveel anders? Onder het voorwendsel de steen der wijzen te vinden, doet zij mensen immers tijd en geld verliezen, zelfs hun ziel en zaligheid (Cf LEW 86).
Jezus roept ons altijd weer op: “De verschijnselen van hemel en aarde kunt u beoordelen, waarom kunt u deze tijd dan niet beoordelen (Lucas 12,56)?”
“De tijd waarin we leven”…  Het is vandaag dat het Woord van Jezus het vraagt om bij mij vervuld te worden ( Cf Lucas 4,21). “Luister heden naar zijn stem, verhard uw hart niet (Psalm 95,7-8).” “De genade van Gods belofte is overvloedig, als we vandaag zijn stem beluisteren; en dit ‘vandaag’ verbreid zich elke dag opnieuw, zolang we zeggen ‘vandaag’. Tot aan het einde der tijden duurt het ‘vandaag’ verder en groeit de mogelijkheid om te begrijpen en te groeien (St. Clement van Alexandrie + 215).”

Tegenover de stemmen die we van alle kanten horen, verlicht ons altijd het geloof van Petrus:
“ Heer, naar wie zouden wij gaan? In uw woorden vinden we eeuwig leven (Johannes 6,68).”

Moment van bezinning en gebed:

 • Bovenstaande tekst traag herlezen… Stilstaan bij een zin, een woord dat treft…
 • Montfort schrijft dat de kennis van Jezus Christus (de Wijsheid) leidt tot een volmaakte heiligheid in deze wereld (LEW 11). Wat is mijn reactie op deze oproep?
 • Je kan mediteren op het gebed van Salomo om de Wijsheid te verkrijgen. Hiervoor kan je lezen in de Bijbel in het Boek Wijsheid hoofdstuk 9, 1-19. Of je kijkt in LEW bij de nummers 191-192.
 • Een gebed: Heer, leer me om U te kennen. Heer, dat ik U mag kennen… Heer, leer me U kennen.

Ter verduidelijking: LEW is een Geschrift van Montfort onder de volledige naam: “Liefde van de eeuwige Wijsheid”. Dit boekje is verkrijgbaar via de Montfortshop op www.montfortsite.be

J-L C

16-01-11

Dinan

dinan Montfort (doe open voor Jezus).jpgMontfort liet het niet bij mooie woorden. Ook in Dinan in Bretagne zocht hij de armsten op. Pater Besnard vertelt in een bewaard gebleven handschrift: "dat hij op een avond langs de straat een totaal uitgeputte man vond, met zweren overdekt. Zonder dat de andere er om vroeg, boog Montfort zich over de ongelukkige, hief hem op zijn schouders en nam hem mee naar het huis waar de missionarissen logeerden. De poort was reeds gesloten maar hij klopte en riep: "doe open voor Jezus Christus!"
Men kan zich de verwondering voorstellen van de broeder die haastig kwam kijken waar Jezus Christus was... Montfort wees naar de sukkelaar op zijn rug: "Denk er aan, wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan, dat hebt gij aan Mijzelf gedaan."

Heilige Grignion de Montfort,
in uw ijver voor het Rijk Gods
hebben de armen,
de frêle aanwezigheid van Jezus
hier op aarde,
bij u de eerste plaats ingenomen.

Wij horen de stem van ons geweten:
"nodig een arme uit
en laat hem bij u binnen komen".
Jij deed het, maar wij aarzelen hem toe te laten
tot het domein van onze genegenheid.

Ontvouw voor ons
het geheim van Jezus'hart,
de vriend van armen en verstotenen,
de arme bij uitstek,
die geen steen had
om Zijn hoofd op te leggen.

Moge Hij
in de armen
de vriend worden van ons hart. 

20:56 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfort, dinan, bretagne, jezus christus |  Facebook |

20-09-10

Ten diepste verbonden

Montfort wisdom.jpgHeilige Grignion de Montfort,
jij was in je leven
ten diepste verbonden
met Jezus Christus
in Maria.

Wij vragen je,
dat wij
in al wat wij ondernemen
een levende verwijzing mogen zijn
naar Hem,
die onze God is voor het leven,
en die eenmaal alles in allen zal zijn.

Alleen in en door de Heer van ons hart
wordt het dienstwerk mogelijk
en vruchtbaar.

16:52 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, maria, jezus christus |  Facebook |

23-08-10

Het gaat om Jezus Christus.

Er zijn in het verleden ongetwijfeld moeilijkheden ontstaan omwille van de eretitel 'Middelares'. Alsof Maria een wal zou opwerpen tussen God en mens; Jezus Christus is toch de enige middelaar, zo redeneren sommigen. De heilige Montfort kende het probleem heel goed. Hij schrijft zijn beroemde werk 'De Ware Godsvrucht' als in Frankrijk een hevige theologische strijd woedde tussen katholieken en protesten, vandaar dat hij er bijzondere aandacht aan besteedt. Hij reikt een "hecht gefundeerde devotie" aan, die steunt op een kerngegeven van het christendom. Om alle misverstanden te voorkomen start hij met duidelijk te stellen wie Jezus Christus is, want alleen als je Hem juist begrijpt, kan je beginnen spreken over Maria.

Hier enkele passages uit WG 60-67: "Jezus is de enige meester om ons te onderwijzen, de enige heer waarvan wij afhankelijk dienen te zijn, het enige hoofd waarmee wij verenigd moeten worden. Wij hebben geen ander model om ons naar te voegen, geen andere geneesheer die ons genezen kan, geen andere herder die ons voeden moet. Hij is de enige weg die ons moet leiden, de enige waarheid om te geloven, het enige leven dat ons groeikracht moet geven, kortom: ons enige alles in alles dat ons genoeg moet zijn (...) God heeft geen enkel ander fundament gelegd voor ons heil, onze volmaaktheid en verheerlijking dan Jezus Christus. Elk gebouw dat niet op deze vaste rots is gevestigd, is op drijfzand gefundeerd en zal onvermijdelijk vroeg of laat instorten. Iedere gelovige die niet met Hem verenigd is als een rank met de wijnstok, zal afvallen en verdorren (...)
Indien wij dus deze hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd verspreiden, dan doen wij dat enkel en alleen om die tot Jezus Christus des te beter ingang te doen vinden. Wij beogen niets anders dan een gemakkelijk en gewaarborgd middel aan te reiken om Jezus Christus te vinden. Als de devotie tot de heilige Maagd ons van Jezus Christus verwijderde, zouden wij ze moeten verwerpen als een duivelse begoocheling. Maar het tegendeel is waar. Zoals ik al eerder aangetoond heb en nog verder zal duidelijk maken, is deze devotie voor ons enkel noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden en Hem innig lief te hebben en trouw te dienen."

Heb je in de laatste zin het crescendo in het gebruik van de werkwoorden opgemerkt: Jezus-Christus vinden, liefhebben en dienen? Want daar gaat het om. Ook de bijwoorden die Montfort gebruikt zijn betekenisvol: Jezus Christus ten volle vinden, innig liefhebben en trouw dienen. Zijn enige doel is Jezus Christus en zijn werk onder de mensen.

Uit het tijdschrift 'Middelares en Koningin' - juli-augustus 2010 - blz. 8

27-06-10

Het dienstkleed van de armoede.

krotIk volg de mode niet,
alleen die van de zwervers.
Overal pas ik mij aan en deel ik met hen.
Terwijl ik niets bezit heb ik toch alles.
Het enige dat voor mij waarde heeft
is gehoorzaam te zijn aan Jezus.

Kantiek 91,20 - Zelfportret van Montfort

 

Heilige Grignion de Montfort
richt ons op
en zet ons aan
om met het dienstkleed van de armoede
er op uit te gaan,
om met een gastvrij hart
en tedere fijngevoeligheid
beschikbaar te zijn
voor de medemens,
onze broeder en zuster in Jezus Christus

 

10:27 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, zwerver, kantiek, jezus christus |  Facebook |

14-06-10

Ons leven afstemmen op Jezus.

MontfortromeHeilige Grignion de Montfort,
begeleid ons op onze weg naar Jezus.
Wees onze gids
op deze weg naar de Heer van ons leven.

Hij roept ons op
tot daden van gerechtigheid en vrede.
Hij maakt blinden ziende,
doven doet Hij horen,
Hij die genoemd wordt:
"God-met-ons"
en "Prins van de vrede".

Bid voor ons,
dat wij, naar het voorbeeld van Jezus,
vandaag en morgen,
vrede brengen
aan een mens die eenzaam is,
aan een jongere die vecht
om wat zin het leven,
aan een vriend
die lijdt aan een slepende ziekte,
aan hem
die verbitterd is en zonder hoop.

Laat ons ergens onderweg
vriendschap sluiten met een arme.

Heilige Grignion,
wij willen ons leven blijven afstemmen
op Jezus Christus, onze Heer.

19:05 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grignion de montfort, jezus christus, god-met-ons |  Facebook |

22-05-10

Moge zijn kracht ons herscheppen.

H.Geest Taizé

Maria,
dienstmaagd van de Heer,
de heilige Geest
heeft u gezegend onder de vrouwen.

Moge hij het werk voltooien
dat hij in ons begonnen is.

Moge hij
die u groot heeft gemaakt
en verheven tot Moeder van God,
ons van het kwaad bevrijden,
dat de ontplooiing van het leven
in de weg staat.

Moge zijn levenwekkende kracht
ons herscheppen
naar het beeld en de gelijkenis
van Jezus Christus,
vrucht van uw vruchtbaarheid.

Uit: Bidden met Montfort blz. 95

14:44 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maria, pinksteren, jezus christus, heilige geest, god |  Facebook |

13-05-10

De grote Trooster in de tijd.

h.Geest 2Heilige Maria,
welbeminde van God,
open ons hart voor de heilige Geest
die in u
voor altijd,
onder ons zijn tempel heeft opgezet.

Aangemoedigd door wat gij,
samen met diezelfde Geest,
in Grignion de Montfort
tot stand hebt gebracht,
roepen wij uw voorspraak in.

Bid voor ons,
dat de beloofde Helper ons wakker houdt
en attent laat zijn voor de komst
van Jezus Christus,
Gods gezant
ook in onze wereld van vandaag.

Gij stond open voor de Geest,
de bron waaruit het leven ontspringt.

Moge de "grote Trooster in de tijd"
ook van ons bezit nemen;
dan zullen onze ogen open gaan
voor het licht van uw Zoon.

Wij zullen hem volgen op zijn woord
en zo ware heilbrengers zijn.

Uit: Bidden met Montfort blz. 91

20:56 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfort, maria, god, heilige geest, jezus christus |  Facebook |

21-04-10

Rome

hoopOmdat Montfort totaal onzeker werd wat hij moest doen vertrok hij naar Rome om zijn licht op te steken bij de paus. Deze beweging hebben wij nog gezien: Franciscus van Assisië, Thérèse van Lisieux, Ignatius van Loyola... allen gingen zij hun licht zoeken bij de paus. Het was tegelijk een katholieke geloofsbelijdenis. "Het motief van zijn reis was het respect en de gehoorzaamheid die hij wilde betuigen aan het hoofd van de Kerk" (Blain), die hij beschouwde als de "plaatsbekleder van Jezus Christus."

31-03-10

Geheel op de Vader gericht.

berg


Heilige Grignion de Montfort,
als een man van stilte
hebt gij de afzondering gezocht
om bij God te verwijlen,
de "geheel andere".

Gij trok u terug in eenzaamheid,
niet om weg te vluchten van medemensen,
maar om dichter bij hen te komen.

Wij zijn geroepen,
om beschikbaar en bereikbaar te zijn.
Leid ons dan op de weg van Jezus Christus,
die diep in de nacht opstond
en naar een eenzame plaats ging
om er te bidden.
Telkens weer
liet Jezus zijn apostelen alleen
om zich te gaan voeden
aan de bron van zijn bestaan.

Heilige Grignion,
gij die in Gods aanwezigheid geleefd hebt,
voer ons binnen
in het geheim van Jezus'leven,
voor wie de verhouding met de Vader
de kern was,
het hart van zijn dienstwerk.

Uit: Bidden met Montfort blz. 11

03-05-09

De evangeliesatiestijl van Montfort.

god,maria,jezus christus,montfort,ware godsvruchtZijn hoofdbedoeling bestaat erin de christenen eraan te herinneren dat God een beroep doet op iedere gedoopte. Hij legt uit hoe God de gedoopte uitnodigt om, samen met Hem het werk, in gang gezet bij Abraham en in een definitieve fase gebracht door Jezus Christus, tot voltooiing te brengen.
"Laten wij onze nek in het gareel van Jezus Christus steken," zo schrijft Montfort, "onze schouders eronder zetten en de Wijsheid, dat is Jezus Christus dragen" (Ware Godsvrucht nr. 240).
In een wereld waar vaak duisternis heerst, moeten de gedoopten 'lichtdragers' zijn.

Met uiteenzettingen en aan de hand van concrete devotiepraktijken leert hij zijn publiek hoe Maria een uitstekende hulp is om 'intiem' te worden met Jezus en je samen met Hem in te zetten voor de zaak van God. Daartoe zijn we geroepen.

18:16 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: god, maria, jezus christus, montfort, ware godsvrucht |  Facebook |