12-01-14

Kleine meditatie 5 - Petite méditation 5

RISL2013C 034.JPG

 

Kleine meditatie uit 'De Ware Godsvrucht' 34 - 36. Klik hier

 

Petite méditation de 'La Vraie Dévotion' 34 - 36.  Clickez ici

10:15 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ware godsvrucht, vraie dévotion |  Facebook |

25-06-11

Maria, de weg om Jezus te leren begrijpen.

Montfort toont ons Maria als de weg bij uitstek om ons Jezus Christus te leren begrijpen en na te volgen. Zij is het immers die het best zijn liefde in haar leven wist te integreren. In geloof en liefde heeft zij heel haar eenvoudig leven weten te doordringen van de geest van Jezus Christus. Wij komen haar niet zo vaak tegen wanneer we de evangelies lezen. Maar telkens is zij aanwezig als een verwijzing naar Jezus, in haar gewone dagelijkse doen.

Als een goede Joodse moeder voedt zij Jezus op in zijn eerste kinderjaren. Zij is samen met Jozef om hem bezorgd wanneer ze hem na een bedevaart zoeken in de tempel van Jeruzalem. Wanneer ook Jezus en zijn vrienden genodigd zijn op het feest in Kana waar Maria te gast is, gaat zij hem zeggen dat de wijn opraakt, en leert zij de dienaren en ons te doen wat Jezus ons zal zeggen. Zij blijft aanwezig, ook wanneer Jezus vermoord aan het kruis hangt. En wanneer Jezus als de verrezen Christus de Geest meedeelt, wordt zij genoemd onder de aanwezigen in het Cenakel. Zij is op zo'n manier moeder van Jezus, dat Johannes in ons aller naam te horen krijgt: 'Ziedaar uw moeder'.

Montfort, Maria, Jezus, Christus, Ware GodsvruchtMaria is niet zomaar een zoeterig wezen, in mooie kleren gehuld, met vrome blik en gevouwen handen. Ze is niet die onwezenlijke figuur, ergens ver weg en onbereikbaar. Maria is een eenvoudige vrouw geweest, een jonge Joodse moeder. Een moeder die een kind ontvangt dat 'Zoon van God' zal genoemd worden. Zij beleeft haar moederliefde als dienstbaarheid aan God. Zij blijft haar zoon trouw tot het uiterste. Ook na zijn dood en verrijzenis blijft zij verbonden met de jonge Kerk die getuigt dat Christus leeft. En dit niet alleen tijdens haar aardse leven. Wij mogen geloven dat zij reeds bij God is en deelt in zijn leven. Wanneer wij ons door haar laten vormen, zo leert Montfort ons, dan kunnen wij een sprekend voorbeeld van Jezus Christus worden (Cf. Ware Godsvrucht nr. 219-220).

Maria blijft de mensen vergezellen met haar moederlijke bezorgdheid, ze blijft ons uitnodigen de boodschap van Jezus Christus steeds meer waar te maken in en rondom ons. Zij blijft ons oproepen tot bekering, tot gebed en tot liefde, zoals ze het kort zei op de bruiloft van Kana: 'Doet maar wat Hij u zeggen zal' (Johannes 2,5). Wanneer wij dan geloven dat Maria verschijnt in Lourdes, Fatima, Beauraing, Banneux en op andere plaatsen, kunnen we ook geloven in haar blijvende zorg om ons. Zij blijft ons aansporen om ons te bekeren, om een leven van gebed te leiden, en zoals Jezus Christus onze weg te vinden om bij God te komen.

14:07 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfort, maria, jezus, christus, ware godsvrucht |  Facebook |

04-06-11

Jezus Christus, onze goede herder.

jean-louis courchesne, Johannes, Jezus, God, Maria, herder, Ware Godsvrucht, Liefde van de Eeuwige Wijsheid

« Kom naar Mij, kom allen naar Mij ; Ik ben het, vrees niet. Waarom ben je bang? Ik lijk op je. Ben je bang omdat je zondaar bent ? Maar die zoek Ik juist ! Ik ben de vriendin van zondaars. Of ben je door eigen schuld van de schaapskooi afgedwaald ? Je weet toch dat Ik een goede herder ben. Of ben je bang omdat je beladen bent met zonden, overdekt met vuil, terneergeslagen door verdriet ? Dan moet je juist bij Mij zijn, want Ik zal je verlichten, zuiveren en troosten »(LEW 70).

Jezus is enkel Liefde! De titels “de ware Herder” en “de goede Herder”, zijn zonder twijfel uitdrukkingen die Hem het best omschrijven, naast de titels die Hijzelf van uitleg voorzag. Spreken over de Goede Herder, is spreken over God. Maar het is evenzeer een spreken over ons. Want als wij er niet waren om geliefd te worden en geleid te worden, dan was er geen goede Herder nodig. Of je nu een aanwezig of een verwijderd schaap bent, je geeft zin aan het leven van Jezus, want hij is gekomen voor jou. Voor jou gaat zijn liefde tot het uiterste: “Een Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen” (Johannes 10,11).

Net zoals in de tijd van Jezus, als in alle tijden, mankeert het in onze tijden niet van mensen die zichzelf uitroepen tot redders en gidsen. Jezus herinnert er ons aan hiervoor waakzaam te zijn. De ware herder komt binnen langs de deur, hij doet geen omweg. De ware herder maakt zich wel klaar en duidelijk kenbaar. De ware herder gebruikt niet een fout om zich op te sluiten in schuldgevoelens. Integendeel zegt hij: “Ga en zondig niet meer!” De ware herder overlaadt niet, hij ontlaadt. De ware herder heerst en bezit niet, hij bevrijdt.

Goeroes van alle nationaliteiten zoeken personen te hergroeperen in hermetisch gesloten schaapskooien gebaseerd op het enige aangegeven menu: hun onbetwistbare kant en klare denkwijze waarover niet gediscuteerd wordt.  De ware herder laat het gaan en komen vrij. De ware herder houdt van zijn schapen. Daarom volgt hij ze met goedheid, in de ware vrijheid als kinderen Gods.

Jezus roept mensen niet om ze op te sluiten, maar om hen te bevrijden. “Hij roept ze ieder bij hun naam en hij brengt ze naar buiten… En als hij zijn schapen allemaal naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Ik ben de deur; wie door mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden” (Johannes 10,3.4.9).

« Naar buiten brengen » : de Liefde van de Goede Herder, is de liefde van God. Het is de liefde die de Schepping uit het duister tot stand bracht, die Noach uit de Ark haalde, die Lot uit Sodom haalde, die het volk uit Egypte haalde, die Jonas uit de walvis deed komen, die Daniel redde uit de leeuwenkuil, die de kinderen in de vuuroven redde en Jezus uit het graf haalde… De liefde van de Goede Herder is die liefde die ons uit naar “buiten haalt” naar zijn weiden. Hij gidst ons uit onze twijfels naar het geloof, van het gevangen zitten in ons egocentrisme naar het onthalen van de ander, van de triestheid van gedane fouten naar de vreugde van de vergeving, van de dood naar het leven.

Jezus wil ons vrij maken. Hij poneert zichzelf nooit, hij stelt voor: “Als je de deur opent… Als je volmaakt wil worden… Als je gelooft…”

Wie de Goede Herder heeft gezien, heeft de Vader gezien (Cf Johannes 14,9) . En wat wil een vader nog meer voor zijn kinderen, dan dat ze opgroeien en leven ?

“Wat een vreugde voor de trouwe Herder
om na een lange werkzaamheid
zijn schapen naar de schaapsstal te begeleiden
van het eeuwig leven” (Kantiek 13,41).

Als Jezus is « onze enige herder die ons voeden moet » (WG 61), en die ons overvloedig leven schenkt (Johannes 10,10), dan rekent hij erop dat zijn schapen vruchten dragen (Cf Johannes 15,8 ; WG 68). Dat zal het concrete resultaat zijn van ons antwoord:

“Deze goede Herder heeft mij gezocht
tussen mijn verwarringen.
Hij heeft mij gezien, hij heeft mij gevonden,
hij heeft mij zachtjes gedragen,
hij heeft mij heiligend opengebroken,
Ik wil hem beminnen, het is tijd” (Kantiek 94,5).

Denkpistes tot bezinning en refleksie:

 • Het lezen en bemediteren in het Johannesevangelie van hoofdstuk 10,1-18.
 • Lezen in de WG, nr 215, 3°: Maria leert ons te leven als schapen van de Ware Herder in de gezindheid “van de heilige vrijheid van de kinderen Gods”.
 • Voor wie ben ik herder? Hoe vervul ik deze rol?
 • Zijn er andere personen die op mij rekenen om hen te onthalen, te beluisteren?

Citaten van Montfort :
LEW : Liefde van de Eeuwige Wijsheid
Kantieken: liederen geschreven door Montfort
WG: Ware Godsvrucht 

14-05-11

De Z. Johannes Paulus II en de H. Montfort (2)

Deze post is een vervolg op de vorige. Voor wie aansluiting wil vinden bij dit deel wordt aangeraden eerst de vorige post te lezen die je vindt als je wat verder scrolt. 

“Ik heb begrepen”

Het ging om een onverwacht inzicht, een nieuwe kijk op het handelen van God. Zoals meer intellectuelen had ook hij eerder het gevoelen dat de Mariadevotie de aandacht van Christus afdreef: “Terwijl ik mij vroeger wat inhield, uit vrees dat de Mariadevotie Christus zou verbergen in plaats van Hem voorrang te geven, heb ik in het licht van de verhandeling van Grignion de Montfort begrepen dat het juist andersom was… Maria brengt je tot Christus.” Grignion de Montfort leidt je binnen in het handelen van God. Zoals de heilige het zelf zegt: “Het gaat om de fundamenten van het christendom” (WG 163).

In een speciale audiëntie die ik als montfortaan eens heb mogen meemaken, formuleerde hij het scherp: “Door Maria tot Jezus, zo zegt men terecht, maar vergeet niet dat het gebeuren op Golgota eraan voorafging: Jezus gaf Maria de opdracht moeder voor deleerling te zijn. Vandaar ook dat je terecht kan zeggen: door Jezus tot Maria. De Mariaverering van Montfort spruit niet voort uit vroomheid van een devoot iemand, maar uit het begrijpen van de opdracht die Maria van Jezus kreeg – zij moest moeder zijn – en van de vraag aan de leerling om haar als moeder te aanvaarden. Hier ligt het diepe fundament van de Mariaverering bij Montfort.”

Bij Frossard: “Hoe meer mijn innerlijk leven geheel en al gericht werd op de werkelijkheid van de verlossing, des te meer leek de overgave aan Maria in de geest van de heilige Louis-Marie de Montfort het beste middel om met vrucht een werkdadig deel te hebben aan die werkelijkheid, om er de onuitsprekelijke rijkdommen van te putten en die met anderen te delen.” Johannes Paulus II herhaalt hier op zijn manier wat Montfort letterlijk zegt: “Deze devotie is voor ons enkel noodzakelijk om tenvolle Jezus Christus te vinden, Hem innig lief te hebben en trouw te dienen” (WG 62).

Godsdienstigheid

montfort,johannes paulus ii,god,mariadevotie,ware godsvrucht,maria,frossard,frans fabry“Mijn aldus gevormde Mariadevotie – ik geef er nu maar een kort overzicht van – is sindsdien blijven voortleven bij me. Zij maakt een integrerend deel uit van mijn godsdienstig leven en mijn geestelijke Godskennis.” Aansluitend haalt hij het woord ‘slavernij’ aan, dat – zo zegt hij – menig tijdgenoot tegen de borst stuit. Terwijl Montfort zelf op eenvoudiger wijze uitleg geeft aan deze woordkeuze (lees WG 68-77), gaat Johannes Paulus II een eerder filosofische toer op: “Ik voor mij zie er geen enkele moeilijkheid in. Ik denk dat het hier om een soort tegenstelling gaat, zoals men er vaak in de evangelies aantreft, waarbij de woorden heilige slavernij betekenen dat wij onze vrijheid – de grootste gave die God ons geschonken heeft – veel meer zouden moeten kunnen uitbuiten. Want vrijheid wordt afgemeten naar de mate van de liefde waartoe wij in staat zijn. Dat heeft de auteur ons, denk ik, willen tonen.” 

Het gaat om een intreden in het handelen van God en om een diensthouding, een dienst bewijzen aan de Heer, en zo een dienst aan je medemensen. De paus: “De waarachtige kennis van Maria en de vertrouwvolle overgave in haar handen groeit mee met onze kennis van Christus en met onze vertrouwvolle overgave aan zijn persoon. Wat meer is: deze volmaakte godsvrucht is onontbeerlijk voor wie zich onvoorwaardelijk aan Christus en het verlossingswerk wil geven.” Montfort leert je intreden in het handelen van God, doet je geloof groeien en vruchtbaar maken. “De overgave aan Maria in de geest van Montfort, lijkt het beste middel te zijn om met vrucht en werkdadig deel te hebben aan die werkelijkheid, om er de onuitsprekelijke rijkdommen van te putten en ze met anderen te delen.” 

F.F.

08-05-11

Veel meer dan een Mariaverering

Montfort is terecht bekend als de heilige met een bijzondere verering van Maria. In zijn voorwoord bij de laatste uitgave van de Ware Godsvrucht merkt kardinaal Danneels terecht op dat:“Sommigen misschien de indruk hebben dat Montfort de persoon van Maria in het centrum van de belangstelling wil plaatsen, maar bij nader toezien ontdek je hoe Jezus Christus zijn denken overheerst.”

Juist om die reden heeft Johannes Paulus II, die op 1 mei zalig werd verklaard, een bijzondere eerbied voor Montfort: het lezen van De Verhandeling – zo noemt hij het boekje van de heilige – heeft niet minder dan een keerpunt in zijn leven teweeggebracht.

Wie is er zich van bewust?

Het gaat Montfort om Jezus Christus en om de band tussen de gedoopte en Christus. Het boekje – waar de paus het over heeft – is geen verhandeling in de technische betekenis van het woord, het is eerder een pleidooi, in één ruk geschreven. Montfort was diep aangegrepen door de vaststelling dat zo weinig christenen weten waarover het eigenlijk gaat. Ik citeer: “Maar zelden treft men tegenwoordig zo iemand aan! Juist om te zorgen dat er voortaan meer dergelijke vereerders komen, ben ik begonnen op schrift te stellen wat ik in mijn missies jarenlang, zowel publiek als privé, met vrucht heb onderwezen” (110).

Wij horen tijdens de consecratie de woorden: “…het nieuw en eeuwig verbond…”, maar zijn wij er ons bewust van dat het om een kerngegeven van het christelijk geloof gaat: God biedt een verbond aan, en de christen beaamt met zijn doopsel dit aanbod. Echter, wie is er zich van bewust dat hij als christen een verbondsmens is, en dat het doopsel een krachtdadig ja veronderstelt?

Bij het doopsel spreek je door de mond van peter en meter, handel je door gevolmachtigden; wel wordt verondersteld dat je dit later, persoonlijk en met kennis van zaken, bevestigt. Maar zelden treft men tegenwoordig zo iemand aan, zo klaagt Montfort. Hoe kan God zijn plan verder uitvoeren als er geen bewuste verbondsmensen zijn?

Een spiritualiteit voor doopselbeleving

Waar gaat het om, wat is ‘ware godsvrucht’? Montfort gaat naar de kern van het christelijk geloof: zij bestaat in een volmaakte hernieuwing van de belofte van je doopsel, en dit door de handen van Maria. Hij spoort je dus aan om Maria te betrekken bij je doopbeloften. Is dat dan zo belangrijk? Ongetwijfeld, zo zegt hij. Er is haar persoon: nooit is zij op haar ja-woord in Nazaret teruggekomen. En er is haar opdracht: toen het geloof van de leerlingen aan het wankelen was, kreeg zij op Golgota de opdracht om ‘moeder’ te zijn, en aan de aanwezige leerling vroeg Hij om haar als zodanig te aanvaarden. Voor een volwassen mens lijkt het misschien belachelijk om zich als kind te gedragen. Maar ga eens eerlijk na, ben je echt volwassen als gelovige?

frans fabry,montfort,johannes paulus ii,ware godsvruchtEr is een duidelijk verschil tussen kinderachtig en kinderlijk. Betrek Maria bij je doen en laten en je zal zien, zo zegt Montfort, dat zij je als het ware bij de hand neemt en je helpt groot worden. Volwassen gelovige worden, dat is de roeping van elke gedoopte. De godsvrucht die Montfort voorstelt, voegt een ware spiritualiteit toe aan de leer over het doopsel. Ook Johannes Paulus II getuigt ervan hoe echt dit is. Het boekje van Montfort is voor hem als een openbaring geweest. Volgens getuigen lag het steeds in zijn handbereik. 

F.F.

06-03-11

Wie is die Jezus?

Jezus Christus, onze naaste vriend – Wie is die Jezus?

Montfort toont ons de Jezus uit de Evangelies. Hij heeft hem aanschouwd en gebeden over Zijn leven en Zijn werken. Voor elke kwaliteit dat ik hieronder zal opnemen, kan men in het Evangelie er met  een zin of met een parabel over mediteren.

De Jezus van Montfort is altijd zacht, nederig, onthalend, gevoelig, enthousiast, liefdevol. Hij is de vriend van de armen, de vriend van de kinderen, de vriend van zondaars. Hij is niet autoritair noch doctrinair. Hij veroordeelt niet en zelfs integendeel, hij zoekt de verloren schapen. Hij dooft niet de wiek die brandt. Hij is altijd klaar en bereid om te ontvangen en te vergeven…. En Hij houdt niet op me te herinneren aan: ‘Ziehier uw Moeder!”

Jean-Louis Courchesne, Montfort, Benedictus XVI, Ware Godsvrucht, Liefde van de Eeuwige WijsheidBij sommige intellectuelen kan Montfort overkomen als ontwapenende eenvoud. Men moet eigenlijk in het diepste de liefde en de tederheid van God ervaren en ontmoet hebben om zo eenvoudig het grote mysterie van ons geloof te kunnen omschrijven. Montfort is danig op zijn gemak met God dat hij erover kan praten zonder grote woorden te gebruiken en dat doet hij met het scherp van zijn schrijfpen. Het is gewoon voor hem. Hij heeft het hart van een kind die voor God staat en dat geeft hem eenvoud van onthaal en eenvoud van het woord. Hij geeft ons goed door wat hij heeft ontvangen en bemediteert heeft, want hij gelooft met het vertrouwen van een kind.

Montfort is de laatste grootheid van de Franse spiritualiteitschool wiens hart in aanbidding is. Hij heeft geleerd van zijn meesters om een grote aandacht te hebben aan alles wat geboren wordt en vraagt om te leven. Hij is gefascineerd door de zachtheid van Jezus, “onze heel zachte vriend, die wenst dat wij zijn weldaden herinneren” (Geheim van de Rozenkrans 68).  Zijn verhaal is vol van tederheid wanneer hij spreekt over Jezus die tot ons komt. Zich baserend op het Boek Wijsheid dat hij omschrijft als “een brief van een Verliefde aan zijn vriend” om onze vriendschap te winnen (LEW 65). Hij laat ons in deze Wijsheid reeds zien dat deze liefde die zich in Jezus geïncarneerd heeft zich helemaal geeft tot het uiterste. Montfort herhaalt dat “ de eigen naam van Jezus is: beminnen en verlossen” (LEW 120). Het is “een onbegrijpelijke liefde die tot het uiterste gaat” (LEW 45,64,108). Hij is meer liefdevol dan macht: “Haar liefde legt haar macht aan banden” (LEW 168)

“Meer nog: Ik heb dorst! Waar dorstte Hij naar? … Deze dorst kwam voort uit de vurigheid van zijn liefde, de bron en de overvloed van zijn liefde. Hij had dorst naar ons en dorstte ernaar om zich aan ons te geven en voor ons lijden te ondergaan.” (LEW 165). Het is aan ons om deze Schat te ontvangen: “Jezus Christus, de eeuwige Wijsheid, is al wat gij kunt en moet verlangen. Verlang naar Hem, zoek Hem, want Hij is de unieke en kostbare parel waarvoor gij zonder aarzelen desnoods al uw bezit moet verkopen” (LEW 9).

Dit was ook de eerste oproep van paus Benedictus XVI op 24 april 2005: “ Wie Christus binnenlaat verlies niets, neen, helemaal niets van wat het leven vrij, mooi en groot maakt. In de vriendschap met Christus gaan alle grote deuren van het leven open. In deze vriendschap onthullen zich werkelijk de grote mogelijkheden van het menszijn. Alleen in deze vrienschap doen wij de ervaring op van wat mooi is en van wat bevrijdt… Wees niet bang van Christus! Hij neemt niets en geeft alles. Diegene die zich aan Hem geeft ontvangt het hondervoudige terug. Ja, open, open wijd open de deuren voor Christus… en u zal er het echte leven vinden.”

Met bijna dezelfde woorden, verzekert Montfort er ons van dat als wij onze zoektocht naar deze Schat aan Maria toevertrouwen, dan zullen we hem vinden. Hiervoor, moet je alles verlaten wat niet van God is en ons op alles aan Haar toeverlaten: “Laten wij Haar alles in handen geven, wij zullen er niets van verliezen. Alles wat God haar heeft toevertrouwd, heeft zij nauwgezet onder haar hoede gehouden en bewaard, zonder er iets van kwijt te raken.  Laten wij haar daarom alles aanreiken. Wij zullen er niets mee verliezen. Zij zal altijd het beste voor ons doen. Zij geeft meer terug dan wij haar geven, laten wij haar zonder enig voorbehoud aanbieden wat wij bezitten. Wij zullen het honderdvoudig terugkrijgen”(LEW 222).

Denkpiste voor bezinning:

 • Kies een houding of een kwaliteit van Jezus en zoek hiervoor een passage in het Evangelie die met die houding overeenkomt. Lees en bemediteer de passage.
 • Lees in LEW: Liefde tot de eeuwige Wijsheid – hoofdstuk 10 (NRS 117-122)
 • Hoe ben ik bewustgeworden dat Jezus in het hart van mijn leven wou staan?
 • Toevertrouwen aan Jezus wat me bang maakt…

De citaten komen uit Geschriften van Montfort die u kunt bestellen bij www.montfortsite.be
LEW: Liefde tot de Eeuwige Wijsheid
Het geheim van de Rozenkrans

J-L C

06-02-11

Jezus Christus, begin en einde van alles

Jezus Christus, begin en einde van alles.

“Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, kennen is alles kennen. Alles kennen en Hem niet kennen, is niets kennen (Montfort, LEW 11).”

“Kan je houden van wat je niet kent? Hoe komt het dat men zo weinig houdt van de eeuwige en mens geworden Wijsheid, de aanbiddelijke Jezus? Komt het niet omdat men haar niet of nauwelijks kent (LEW 8)?”

Ken ik Jezus Christus wel?

In zijn maandplanning om zich voor te bereiden op de toewijding (WG 227-230), vraagt Montfort om “ drie weken te besteden om zich door de allerheiligste Maagd met de geest van Jezus Christus te vervullen.” Hij stelt hierin ook een week voor die dient om tot de kennis van Jezus Christus te komen waarbij men ook nog honderden keren per dag het gebed van de heilige Augustinus kan herhalen: ‘Heer, laat mij U kennen!’.

Men komt nooit ten einde met het ontdekken van Jezus. Natuurlijk kan je Hem ontdekken via het Evangelie en het Nieuw Testament. In het Oud Testament vind je ook de uitreksels van aankondigers wie de Messias zou zijn. Ook de Kerkelijke traditie openbaart ons wie Hij is. Door de eeuwen heen hebben getuigen ons hun bevindingen, hun geloofservaringen en de vrucht van hun gebed nagelaten. Vergeet ook niet dat ook ieder van ons geroepen is om een persoonlijke ervaring met Jezus te beleven.

sagessehuis 001.jpgDe heilige Louis-Marie de Montfort herinnert er ons aan: “ Jezus Christus onze Verlosser, waarlijk God en waarlijk mens, moet het einddoel van al onze devoties zijn, anders zijn ze onjuist en misleidend. Jezus Christus is ‘Alfa en Omega’, begin en einde van alles… in Hem alleen worden wij gezegend met elke geestelijke zegen. Hij is de enige meester om ons te onderwijzen, de enige Heer waarvan wij afhankelijk dienen te zijn, het enige hoofd waarmee wij verenigd moeten worden. Wij hebben geen ander model om ons naar te voegen, geen andere geneesheer die ons genezen, geen andere herder die ons voeden moet. Hij is de enige weg die ons moet leiden, de enige waarheid om te geloven, het enige leven dat ons groeikracht moet geven, kortom: ons enige alles in alles dat ons genoeg moet zijn (WG 61).”

Hij situeert klaar en duidelijk de rol van Maria, die er is om ons te leiden naar Jezus: “ Indien wij dus deze hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd verspreiden, dan doen wij dat enkel en alleen om die tot Jezus Christus des te beter ingang te doen vinden. Wij beogen niets anders dan een gemakkelijk en gewaarborgd middel aan te reiken om Jezus Christus te vinden. Als de devotie tot de heilige Maagd ons van Jezus Christus verwijderde, zouden wij ze moeten verwerpen als een duivelse begoocheling. Maar het tegendeel is waar. Zoals ik al eerder aangetoond heb en nog verder zal duidelijk maken, is deze devotie voor ons enkel noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden en Hem innig lief te hebben en trouw te dienen (WG 62).”

Johannes-Paulus II, een bekende leerling van Montfort die binnenkort zalig verklaard zal worden, herinnerde de leden van het Generaal Kapittel van de Montfortanen er op 20 juli 1987 aan dat, als Maria ons leidt naar Jezus, het ook waar is dat Jezus ons leidt naar Maria. Montfort schrijft: “Wil je de Moeder doorgronden, doorgrondt dan de Zoon (WG 12).”

Als wij van Maria houden, dan heb je een goede reden om Jezus beter te leren kennen.

Uit een Kantiek 124 van Montfort lezen we:

“Nederige Moeder Gods,
zuivere en trouwe Maagd,
leer mij uw geloof,
dan kan ik door U de Wijsheid kennen,
en komt het mij ten goede.
Wijsheid, kom, door het geloof van Maria.
U kan zich er niet tegen verzetten,
Zij heeft u het leven gegeven,
Zij heeft u laten mensworden.” (vrij vertaald uit Kantiek 124,7-8)

Ter bezinning, ter overweging:

 • Wat doe ik om mijn kennis over Jezus te verzorgen?
 • Ik herlees deze bovenstaande tekst rustig, ik blijf staan bij een zin, een woord…
 • Je kan traag de stukjes tekst herlezen in de Ware Godsvrucht bij het nummer 61, die ook hierboven in de tekst vermeld werden. (WG)
 • Je kan praten met Jezus door de tekst in de eerste persoon enkelvoud om te zetten: “ik” , “mijn”, ipv. “ons”, “wij”… Bijvoorbeeld: ‘Jezus mijn verlosser’, … of ‘Jij bent de enige meester om mij te onderwijzen…’
 • Je kan de volledige tekst lezen van nummer 8 en nummer 11 in het boekje: Liefde van de eeuwige Wijsheid (LEW)

Ter verduidelijking nog eens de afkortingen uit de Geschriften van Montfort

 • LEW: Liefde van de eeuwige Wijsheid
 • WG: Ware Godsvrucht

J-L C

22-01-11

Maria leidt de kleine mens.

“Ik ben de dienares van de Heer; laat met mij gebeuren wat U hebt gezegd.”  Wat is de geest van het kindschap anders dan voluit dit antwoord op de roep van de Heer te beleven? Zoals Maria, worden wij opgeroepen om deze radicale armoede te beleven waaruit de beschikbaarheid groeit, de luisterbereidheid, het algehele vertrouwen, de totale kinderlijke afhankelijkheid zoals Jezus.

Men kan een massa boeken schrijven om het geestelijk kindschap te beschrijven en uit te leggen. In het kort gezegd gaat het erom onze nietigheid te verlaten om in te treden in de wereld van God. Het nietige dat we zijn afwerpen om alles van God te verwachten. Het is geen theorie en geen hersenspinsel, want het gaat om een vitaal engagement op de weg van de Liefde.

Voor de heilige Louis-Marie de Montfort is de kleine Maria de weg naar deze Liefde. Het is de weg die de kleinen moeten nemen om in de goede haven aan te komen.

Mariabanneux.jpg“De zeer nietigen (lees: de kleinen / de eenvoudige mensen) moeten dan ook door Maria op volmaakte en goddelijke wijze opstijgen tot de Allerhoogste, zonder iets te vrezen. De Onvatbare heeft zich door de kleine Maria volkomen laten bevatten en omsluiten, zonder iets van Zijn onmetelijkheid prijs te geven. Wij ook moeten ons door de kleine Maria volkomen laten omsluiten en geleiden, zonder enig voorbehoud. … Die Is wilde komen tot hetgeen niet is, teneinde hetgeen niet is, God te laten worden. “ (WG 157)

Wil je kind worden zoals Jezus erover spreekt in het Evangelie? Neem dan deze woorden van Montfort en bemediteer ze: “In Maria… en luisterend naar Maria… wat niet is wordt wat het is, het niets wordt gelijk aan God…”

Deze uitnodiging richt zich tot allen. Ik citeer hier een getuige die deze oproep heeft begrepen en dit met een opmerkelijke eenvoudig beantwoord heeft. Het gaat om generaal Georges Vanier (1888-1967), wiens zoon Jean overal in de wereld bekend is.
Bij zijn aanstelling tot algemeen gouverneur van Canada op 15 september 1959, waren een van zijn eerste woorden tot de Canadezen: “Mijn eerste woorden zullen een gebed zijn. Dat de Almachtige God, in zijn onmetelijke Wijsheid en Zijn erbarmen, deze opdracht die mij is toevertrouwd zegent…
en dat Hij mij helpt om deze te vervullen in algehele nederigheid. In uitwisseling met Zijn sterkte, geef ik hem mijn kwetsbaarheid. “
Zijn zoon schrijft: “Hij hield veel van de passage in het Evangelie waar Jezus zegt:”Ik prijs U, hemelse Vader dat Gij deze dingen verborgen hebt gehouden voor wijzen en verstandigen maar ze hebt geopenbaard aan kleinen.”

Deze grote christen “wiens goedheid zijn oorsprong vond in de eenvoudige weg met God” schreef aan een Karmeliet: “Wanneer u bidt voor mij, wil u dan deze speciale intentie erbij doen: Dat de Heilige Moeder aan haar Zoon vraagt om mij het hart van een kind te geven. Ik weet dat het veel gevraagd is, maar ik vraag het toch maar omdat Jezus anders niet tevreden zal zijn over mij en ik wil Hem dat plezier doen. Ik ben zeker dat Hij uw gebed verhoort: u houdt van hem en hij kan niet tegen de liefde zijn.  Een vurig verlangen om het hart van een kind te hebben kan maar komen van Jezus zelf. De kleine heilige Teresia leert ons dat als Jezus zo een verlangen geeft, dan is het omdat het realiseerbaar is!” (Jean Vanier)

Deze grote christen en zijn echtgenote hebben in het hart van hun leven de spirituele weg van de heilige Louis-Marie de Montfort gelegd, die verkondigt dat Maria onze moeder is, onze lerares en opvoedster. Zij vormt ons innerlijk, ons hart, onze ziel… Wij leren van Maria kind van God te worden. Hiervoor, hoe paradoxaal het ook is, moet je de afhankelijkheid kiezen als weg naar de vrijheid.

Enkele mogelijkheden voor uitwisseling of bezinning:

 • Wat is mijn eerste reactie op het woord van Jezus:  “Het Rijk Gods behoort aan de kinderen en hen die erop gelijken”?
 • Wat zijn de innerlijke oproepen waarop ik aandachtig moet zijn om “kind van God” te worden?
 • Wat betekent voor mij persoonlijk en concreet “vertrouwen” en “overgave”?
 • Ik herlees dit traag… ik blijf bij een woord, een zin…
 • Ik zeg aan Jezus, aan Maria, waarom ik een hart als een kind wil hebben.

J-L C

09-01-11

Doopsel van de Heer

 

Wij profiteren van het feest van het Doopsel van Jezus om opnieuw ja te zeggen op ons eigen doopsel. We citeren even een stukje Kantiek van Montfort:

Diegene die in de Kerk het doopsel heeft ontvangen,
is zonder twijfel een christen en een kind van God.
(Kantiek 109, 22)

DOPEN.jpgOns doopsel bevat een waar geluksgeheim: het is het geluk van een gratuite genade. Hoewel we bijna allen gedoopt zijn en vol genade zijn in de Heer, hebben we hiervoor zelf niets gedaan. We moeten zelfs niets doen om deze genade te verdienen. God was reeds lang voor ons daar met zijn genade en Hij was reeds lang daar voor we het zelf beseften. Wat een genade te weten dat God er reeds lang was voor we het dachten.

Maar er is ook nog een ander genadegeheim in ons doopsel. Naar aanleiding van het doopsel van Jezus in de Jordaan, ging de hemel open en een stem verkondigde: “Dit is mijn welbeminde zoon in wie ik mijn welbehagen heb”. Hetzelfde is gebeurd bij ons eigen doopsel. God heeft tot ieder van ons gezegd: “Jij bent mijn veelgeliefd kind in wie ik mijn welbehagen stel.” We zijn kinderen van God geworden met dezelfde rechten als Jezus. Wat een geluk dus eenzelfde Vader te hebben als Jezus.

Het doopsel van Jezus maakt ons dubbel gelukkig: we hebben de gratuite genade waarin God ons altijd voor gaat en we hebben de vreugde een Vader te hebben.

De heilige Louis-Marie de Montfort herinnert er ons aan dat dit genadegeheim gaat door Maria:

Onze hele volmaaktheid bestaat hierin, dat wij aan Jezus Christus gelijkvormig zijn, met Hem verenigd en aan Hem toegewijd. Vandaar dat de beste devotie ontegenzeggelijk die is, welke ons het meest met Jezus Christus gelijkvormig maakt, met Hem verenigt en aan Hem toewijdt. Welnu, van alle schepselen is Maria het meest geljkvormig met Jezus Chrsitus, zodat ook geen enkele devotie een mens meer aan de Heer toewijdt en aan Hem gelijkvormig maakt dan de devotie tot de allerheiligste Maagd, Zijn heilige Moeder. Hoe meer dus iemand aan Maria is toegewijd, hoe meer hij dat ook aan Jezus Christus is.
De volmaakte toewijding aan Jezus Christus is bijgevolg niets anders dan een volmaakte en volledige toewijding van zichzelf aan de allerheiligste Maagd. En dit is juist de devotie die ik verkondig. Anders gezegd: het is de volmaakte hernieuwing van de plechtige beloften van het heilig Doopsel. (Ware Godsvrucht nr. 120)
Maar wie houdt zich aan die belangrijke en plechtige belofte? Wie leeft trouw volgens de toezeggingen die gedaan werden bij het heilig Doopsel? (Ware Godsvrucht nr. 127)

De toewijding aan Jezus door Maria die Montfort ons voorstelt is een bevoorrecht middel om bewust ons doopsel te herinneren:

Ik…, die ontrouw en zondig ben, hernieuw en bekrachtig in uw handen de beloften van mijn Doopsel.  Ik verzaak voor altijd aan de duivel, aan zijn ijdelheden en zijn werken en geef mij geheel en al aan Jezus Christus, de mens geworden Wijsheid, om dagelijks mijn kruis op te nemen en Hem na te  volgen.  (uittreksel uit het Montfortaanse toewijdingsgebed)

Denkpistes voor een bezinning:

 • Ik word bewust van Gods goedheid…
 • Een almachtige God komt mij tegemoet, ik die mij klein weet…
 • Deze God gaat veel verder dan de liefde: Hij maakt mij tot Zijn kind… Hij geeft mij Maria als moeder…
 • Ik herlees… ik denk erover na… Ik blijf stilstaan bij een zin, een woord…
 • Ik maak een gebed: God, ik ben uw kind.

J-L C

 

03-01-11

Heilige Maria, Moeder van God

God deelt ons zijn moeder.

De heilige Louis-Marie de Montfort herinnert er ons aan dat de almachtige God geboren is in onze mensheid door de kleine Maria. Als wij ons ‘klein’ weten kunnen wij elke dag opnieuw door haar bij God geboren worden. Deze geboorte is het hart van de weg naar God die hij ons voorstelt:

Deze praktijk van de devotie tot de allerheiligste Maagd is een volmaakte weg om tot Jezus Christus te gaan en zich met Hem te verenigen. De van God vervulde Maria is immers het volmaakste en heiligste van alle loutere schepselen. Bovendien heeft Jezus Christus, die toch op volmaakte wijze tot ons gekomen is, geen andere weg gekozen voor Zijn grote en verwonderlijke tocht. De Allerhoogste, de Onvatbare, de Ongenaakbare, ‘Die Is’ (Exodus 3,14) wilde komen tot ons, aardwormpjes, die niets zijn. Hoe is dat gebeurd?

De Allerhoogste is op volmaakte en goddelijke wijze tot ons neergedaald door de nederige Maria. Daarbij verloor Hij niets van Zijn godheid en heiligheid. De zeer nietigen (lees: ‘kleinen’) moeten dan ook door Maria op volmaakte en goddelijke wijze opstijgen tot de Allerhoogste zonder iets te vrezen.

De Onvatbare heeft zich door de kleine Maria volkomen laten bevatten en omsluiten, zonder iets van Zijn onmetelijkheid prijs te geven. Wij ook moeten ons door de kleine Maria volkomen laten omsluiten en geleiden, zonder enig voorbehoud.

De Ongenaakbare is ons nabij gekomen: door Maria heeft Hij zich innig, volmaakt en zelfs persoonlijk met onze mensheid verenigd. Toch ging daarmee niets van Zijn majesteit verloren. Ook wij moeten door Maria tot God naderen en ons volkomen en innig met Zijne Majesteit verenigen zonder vrees verstoten te worden.

Tenslotte: ‘Die Is’ wilde komen tot hetgeen niet is, teneinde hetgeen niet is, God te laten worden ofwel ‘Die Is’. Hij heeft dit op de meest volmaakte manier gedaan, namelijk door zich geheel aan de jeugdige Maria over te geven en te onderwerpen. Toch hield Hij in de tijd niet op te zijn: ‘Hij die Is van alle eeuwigheid’. Evenzo kunnen wij, ondanks onze nietswaardigheid, door Maria gelijk worden aan God: door de genade en de glorie. Wij dienen daartoe onszelf zo volmaakt en volledig aan haar over te leveren, dat wij uit onszelf niets, maar in Maria alles zijn, zonder gevaar voor vergissing.( WG 157, 3°)

Suggesties voor een bezinning en een uitwisseling :

 • Is de relatie met Maria een centraal gegeven in mijn geloofsleven of heb ik eerder een sentimentele benadering?
 • Helpt Maria mij om mijn relatie tot God te verdiepen?
 • Ik herlees… ik overweeg… ik vind een woord, een zin…
 • Bij het begin van dit nieuwe jaar kan ik aan Moeder Maria zeggen dat ik op Haar reken en waarvoor en waarom…

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar!

ikoon Maria en Jezus.jpg


 

21:16 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: montfort, ware godsvrucht, maria |  Facebook |

23-08-10

Het gaat om Jezus Christus.

Er zijn in het verleden ongetwijfeld moeilijkheden ontstaan omwille van de eretitel 'Middelares'. Alsof Maria een wal zou opwerpen tussen God en mens; Jezus Christus is toch de enige middelaar, zo redeneren sommigen. De heilige Montfort kende het probleem heel goed. Hij schrijft zijn beroemde werk 'De Ware Godsvrucht' als in Frankrijk een hevige theologische strijd woedde tussen katholieken en protesten, vandaar dat hij er bijzondere aandacht aan besteedt. Hij reikt een "hecht gefundeerde devotie" aan, die steunt op een kerngegeven van het christendom. Om alle misverstanden te voorkomen start hij met duidelijk te stellen wie Jezus Christus is, want alleen als je Hem juist begrijpt, kan je beginnen spreken over Maria.

Hier enkele passages uit WG 60-67: "Jezus is de enige meester om ons te onderwijzen, de enige heer waarvan wij afhankelijk dienen te zijn, het enige hoofd waarmee wij verenigd moeten worden. Wij hebben geen ander model om ons naar te voegen, geen andere geneesheer die ons genezen kan, geen andere herder die ons voeden moet. Hij is de enige weg die ons moet leiden, de enige waarheid om te geloven, het enige leven dat ons groeikracht moet geven, kortom: ons enige alles in alles dat ons genoeg moet zijn (...) God heeft geen enkel ander fundament gelegd voor ons heil, onze volmaaktheid en verheerlijking dan Jezus Christus. Elk gebouw dat niet op deze vaste rots is gevestigd, is op drijfzand gefundeerd en zal onvermijdelijk vroeg of laat instorten. Iedere gelovige die niet met Hem verenigd is als een rank met de wijnstok, zal afvallen en verdorren (...)
Indien wij dus deze hecht gefundeerde devotie tot de allerheiligste Maagd verspreiden, dan doen wij dat enkel en alleen om die tot Jezus Christus des te beter ingang te doen vinden. Wij beogen niets anders dan een gemakkelijk en gewaarborgd middel aan te reiken om Jezus Christus te vinden. Als de devotie tot de heilige Maagd ons van Jezus Christus verwijderde, zouden wij ze moeten verwerpen als een duivelse begoocheling. Maar het tegendeel is waar. Zoals ik al eerder aangetoond heb en nog verder zal duidelijk maken, is deze devotie voor ons enkel noodzakelijk om ten volle Jezus Christus te vinden en Hem innig lief te hebben en trouw te dienen."

Heb je in de laatste zin het crescendo in het gebruik van de werkwoorden opgemerkt: Jezus-Christus vinden, liefhebben en dienen? Want daar gaat het om. Ook de bijwoorden die Montfort gebruikt zijn betekenisvol: Jezus Christus ten volle vinden, innig liefhebben en trouw dienen. Zijn enige doel is Jezus Christus en zijn werk onder de mensen.

Uit het tijdschrift 'Middelares en Koningin' - juli-augustus 2010 - blz. 8

12-05-09

Het denken van Montfort.


god,maria,montfort,ware godsvrucht,de liefde van de eeuwige wijsheid"De Ware Godsvrucht is geen tovermiddel, maar ze is de weerslag van een heilige. En heiligen weten meer dan wij, ze zien helderder. Ze zijn helderziende in de dingen van God." (Kardinaal Danneels)

In zijn boekje De Liefde van de Eeuwige Wijsheid wijdt Montfort een heel hoofdstuk aan het plan van God om de schepping te redden en om aan de schepping een heel nieuwe wending te geven. Jezus, de Wijsheid, neemt het besluit, "Nu ga Ik naar de mensen toe". Dit vinden we ook terug in het exodusverhaal waar God de vader zegt: "Ik heb het geklaag van mijn volk gehoord, ik daal af." Om dat plan uit te voeren kiest hij onder mensen Maria uit, om aan dit plan een definitieve wending te geven.

08-05-09

Ontdekking van de Ware Godsvrucht.

maria,montfort,ware godsvruchtDe Ware Godsvrucht (1712-1715) is niet alleen het beroemdste werk van Montfort, maar ook het meest relevante voor zijn geestelijke en intellectuele ontwikkeling. Het is verschenen in minstens 400 uitgaven in meer dan 25 talen. Het merkwaardige aan dit manuscript is dat het zo lang verborgen gebleven is. Meer dan 70 jaar heeft het ergens gelegen, bedolven onder stof en spinrag. Tijdens de Franse revolutie heeft men het in een kist verstopt en met enkele andere voorwerpen op een akker begraven.

Toen die turbulente jaren voorbij waren werd het opnieuw op een boekenplank weggeborgen. Pas op 29 april 1842 werd het ontdekt en herkend als afkomstig van de stichter. Bij de vondst werd vastgesteld dat de eerste en de laatste bladzijden van het manuscript verdwenen waren. Ze zijn ook nooit teruggevonden, zodat niemand de titel kent die Montfort voorzien had.

Het boek bevat bijna zijn gehele boodschap rond de devotie tot Maria. Het is geen verhandeling die thuishoort in het theologische genre. Zo gebruikte hij minder rationele argumenten dan wel beelden en vergelijkingen die het volk kon begrijpen. Daarbij had Montfort wel steeds de essentie voor ogen: Jezus Christus. De godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd staat volledig in functie van de volmaaktere godsvrucht tot Jezus Christus.

"Door middel van de allerheiligste Maagd Maria
is Jezus Christus in de wereld gekomen
en door middel van haar ook moet hij in de wereld regeren."

21:15 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maria, montfort, ware godsvrucht |  Facebook |

03-05-09

De evangeliesatiestijl van Montfort.

god,maria,jezus christus,montfort,ware godsvruchtZijn hoofdbedoeling bestaat erin de christenen eraan te herinneren dat God een beroep doet op iedere gedoopte. Hij legt uit hoe God de gedoopte uitnodigt om, samen met Hem het werk, in gang gezet bij Abraham en in een definitieve fase gebracht door Jezus Christus, tot voltooiing te brengen.
"Laten wij onze nek in het gareel van Jezus Christus steken," zo schrijft Montfort, "onze schouders eronder zetten en de Wijsheid, dat is Jezus Christus dragen" (Ware Godsvrucht nr. 240).
In een wereld waar vaak duisternis heerst, moeten de gedoopten 'lichtdragers' zijn.

Met uiteenzettingen en aan de hand van concrete devotiepraktijken leert hij zijn publiek hoe Maria een uitstekende hulp is om 'intiem' te worden met Jezus en je samen met Hem in te zetten voor de zaak van God. Daartoe zijn we geroepen.

18:16 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: god, maria, jezus christus, montfort, ware godsvrucht |  Facebook |

29-11-08

De Verhandeling over de Ware Godsvrucht tot de heilige Maagd

De geschriften van de H. Montfort

De Verhandeling over de Ware Godsvrucht tot de heilige Maagd

schilderij lmgmontfortDit boek, waarschijnlijk geschreven in 1712, behandelt het belangrijkste middel dat onze heilige nodig acht om de Wijsheid te verwerven: een tedere en authentieke devotie tot de Maagd Maria. Heel ons christelijk leven bestaat erin Jezus te ontvangen die ons de liefde van zijn Vader komt meedelen. En zowel vandaag als bij de eerste Kerstmis komt Jezus tot ons door Maria (WG 1,13,22...).
En als God Maria nodig heeft gehad en van haar afhankelijk heeft willen zijn, hoeveel te meer hebben wij haar dan nodig en moeten wij van haar afhankelijk willen zijn (WG 3).
Een kind van God heeft eveneens een Vader (God) en een moeder (Maria).
De volmaakte devotie tot Maria bestaat erin zich door haar toe te wijden aan Jezus en deze toewijding dagelijks in praktijk te brengen door alles te beleven door, met, in en voor Maria om ons beter met Jezus Christus te verenigen.

Voor méér informatie kan je mailen en aanklikken in de linkerkolom bij de mailbox.

Het boekje 'De Ware Godsvrucht'  is verkrijgbaar in de Montfortshop

21:13 Gepost door Montfortteam in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ware godsvrucht |  Facebook |